Funko Hikari : The Sheriff Japanese Vinyl, Jiangshi Hopping Vinyl, LTD 300